MPKZP

Aneks nr 1/2020 do Statutu

Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej

Placówek Oświatowych w Żorach

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

 w Żorach

 

 

na podstawie przepisów Rozporządzenia R. M. Z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502), Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rachunkowości i pozostałych przepisów prawnych z późn. zm.

 

 

Dział V

§ 37

pkt. 2. otrzymuje nowe brzmienie:

 

Zadłużenie zmarłego członka Kasy pokrywa się z:

1.  Wkładów członkowskich,

2. Do wysokości 3000,00 zł ( słownie: trzy tysiące złotych 00/100) umarza MPKZP
z funduszu rezerwowego (odsetki od lokat i wpisowe).

 

Dział V

§ 37

pkt. 3. otrzymuje nowe brzmienie:

 

Pozostałą cześć zadłużenia dochodzi się od spadkobierców.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2020 r.

  

 Aneks nr 1/2019 do Statutu

 

Dział 1 

§ 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie

 

Ilekroć jest  mowa o Kasie należy przez to rozumieć Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo - Pożyczkową z siedzibą ul. Boryńska 38 C, przy Szkole Podstawowej nr 4 w Żorach.

 

 

 

 

STATUT

 Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 Placówek Oświatowych w Żorach
z siedzibą w Gimnazjum Nr 4 w Żorach

tekst ujednolicony 01.02.017 r. 

 

I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Celem Kasy jest gromadzenie środków pieniężnych w celach udzielania członkom Kasy pomocy materialnej w ramach ustalonych w Statucie, na zasadach jawności i wzajemnej pomocy w oparciu o Regulamin Udzielania Pożyczek uchwalony przez Zarząd Kasy na pierwszym posiedzeniu po Walnym.

2. Ilekroć w tekście jest mowa o Kasie należy przez to rozumieć Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową z siedzibą w Gimnazjum  Nr 4 w Żorach.

 

§ 2

 MPKZP realizuje swoje cele przez udzielenie członkom pożyczek terminowych, oraz zapomóg losowych i zdrowotnych w ramach posiadanych środków.

 

§ 3

Członkowie  (czynni) oraz emeryci i renciści wpłacają jednorazowo wpisowe 10,00 zł oraz miesięczną składkę w wysokości  minimum 10,00 zł. Dopuszcza się możliwość wyższych wpłat na poczet swych wkładów celem podniesienia możliwej do otrzymania wysokości pożyczki.

 

 § 4

1. Środki pieniężne Kasy znajdujące się na rachunku bankowym, podlegają oprocentowaniu w wysokości ustalonej przepisami bankowymi

2. Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi Kasy nie są oprocentowane

§ 5

1.Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd MPKZP do zawierania umów  z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz innymi instytucjami Samorządowymi w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach obsługi organizacyjnej, prawnej i finansowo księgowej zgodnie z zasadami określonymi w §4.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 roku w sprawie  pracowniczych  kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (DZ.U. nr 100 poz.502).

 

II Członkowie Kasy

§ 6

1.Członkiem Kasy może być każdy pracownik, emeryt i rencista z placówek oświatowych i innych zakładów pracy objętych działalnością MPKZP.

§ 7

1. Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do MPKZP.

2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd  MPKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 

 

§ 8

 Członek Kasy jest zobowiązany:

1. Wpłacić wpisowe (nie dotyczy członków Kasy, którzy przenoszą swoje wkłady  z poprzedniego zakładu pracy).

2. Wpłacić miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę.

 

3. Spłacać systematycznie w miesięcznych ratach określonych we wniosku pod rygorem skreślenia z listy członków Kasy.

 

4. Ściśle przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień organów MPKZP.

 

 § 9

Członek Kasy ma Prawo:

1. Gromadzić oszczędności w MPKZP według zasad określonych w Statucie.

2. Korzystać z pożyczek i zapomóg.

3. Brać udział w obradach Walnego Zebrania.

4. Wybierać i być wybieranym do Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 10

Uprawnienia określone w §9 członek Kasy nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków

 

 § 11

Skreślenie z listy członków MPKZP następuje:

 1. Na pisemne żądanie członka Kasy

 2. W razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę.

 3. W razie śmierci członka Kasy.

 4. Na skutek decyzji Zarządu MPKZP powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w §8. 

 

§ 12

 Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków na własne żądanie decyzją Zarządu Kasy mogą być ponownie przyjęci do Kasy pod warunkiem złożenia deklaracji oraz wpłacenia wpisowego członkowskiego.

 

§ 13

Osobom skreślonym z listy członków Kasy przysługuje zwrot ich wkładów  członkowskich w ciągu 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.

 

§ 14

1. W stosunku do członków Kasy przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych można zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich na wniosek członka do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.

 

III Organy Kasy

§ 15

Organami MPKZP są:

1. Walne Zebranie Delegatów - Członków Kasy, wybranych w ilości minimum 1 przedstawiciel z danego zakładu pracy.

2. Zarząd MPKZP.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 16

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Delegatów – Członków Kasy. W razie braku quorum na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, odbywa się drugi termin z 30 minutowym opóźnieniem. Uchwały podjęte w II terminie są wiążące bez względu na liczbę obecnych Delegatów –Członków Kasy.

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.

3. Regulamin tajnego wyboru organów Kasy określa w głosowaniu jawnym Walne Zebranie Delegatów – Członków Kasy.

 

§ 17

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata.

2. W trakcie kadencji członek organu Kasy może być odwołany z powodu nienależytego wypełniania obowiązków. W razie odwołania członka organu Kasy, zrzeczenia się pełnienia funkcji przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów. W przypadku spadku liczby członków Zarządu – poniżej czterech, Komisji Rewizyjnej – poniżej trzech Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów – Członków MPKZP celem uzupełnienia liczby członków władz do wymaganego minimum.

3. Zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kasy dokonuje Walne Zgromadzenie Delegatów-Członków MPKZP.

 

§ 18

Członkowie organów MPKZP swoje czynności wykonują społecznie.

 

1. Walne Zebranie Delegatów Członków 

§ 19

1. Walne Zebranie Delegatów-Członków Kasy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie  Delegatów-członków Zarząd zwołuje, co najmniej raz w roku.

3. W przypadkach, w których Walne Zebranie Delegatów-Członków  nie może podjąć uchwał z powodu braku quorum kolejne zebranie zwołuje się  w II terminie z 15 minutowym opóźnieniem. O możliwości II terminu delegaci zostają powiadomieni w zawiadomieniach.

 

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów-Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby (np. uzupełnienie składu organów) lub na żądanie:

a) Komisji Rewizyjnej

b) 1/3 liczby członków Kasy

c) Związków Zawodowych

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów-Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia i nie wcześniej niż po pięciu dniach od zawiadomienia członków Kasy o zebraniu.

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. Uchwalenie Statutu i wprowadzenia w nim zmian, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni.

2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Kasy oraz członków Komisji Rewizyjnej.

3. Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich

4. Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych.

5. Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej.

6. W razie powstania szkód  i strat finansowych, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia.

7. Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji MPKZP. 

 

2. Zarząd

§ 22

1. Zarząd Kasy składa się co najmniej z 7 (siedmiu) członków.

2. Wyboru Zarządu Kasy dokonuje Walne Zebranie Delegatów.

3. Zarząd Kasy na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza.

 

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia.

2. Do udziału w posiedzeniach Zarządu zaprasza się przedstawicieli związków zawodowych, którym przysługuje status doradcy-obserwatora. Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Kasy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa zakładowych organizacji związkowych.

3. Zarząd wszystkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.

4. Dyspozycje pieniężne są wykonywane zgodnie z prawem bankowym.

5. Zarząd na zewnątrz reprezentowany jest przez przewodniczącego i co najmniej jednego członka zarządu.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu z listy członków Kasy.

2. Prowadzenie ewidencji członków Kasy

3. Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty

4. Przyznawanie zapomóg zdrowotnych i losowych.

5. Podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek

6. Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji.

7. Podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów.

8. Zwoływanie walnych zebrań delegatów –członków.

9. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia.

10. Rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych.

11. Reprezentowanie interesów Kasy wobec kierowników zakładów pracy.

12. Przedstawianie stanowiska co do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej.

13. Współdziałanie z reprezentacjami związków zawodowych oraz przedstawianie im raz
w roku sprawozdania z działalności MPKZP

14. Współdziałanie z pracownikami prowadzącymi księgowość, obsługę kasową i prawna MPKZP.

15. Prowadzenie innych spraw MPKZP.

16. Reprezentowanie interesów MPKZP na zewnątrz zakładów pracy. 

 

§ 25

Decyzje Zarządu w sprawach członkostwa, pożyczek i zapomóg mogą być zaskarżane przez członków Kasy lub kandydatów na członków do Walnego Zebrania Delegatów (Zwyczajnego) poprzez wniesienie wniosku na piśmie do Zarządu Kasy. Decyzja Walnego
w ww. sprawach jest ostateczna. 

 

3. Komisja Rewizyjna

 § 26

1. Komisja Rewizyjna MPKZP składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków.

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona   Przewodniczącego i Sekretarza.

 

§ 27

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub oddelegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu MPKZP z głosem doradczym.

 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna Kasy jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) ochrona mienia Kasy.

b) kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu.

c) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat.

d) nadzór nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości Kasy prowadzonej przez zakłady pracy.

3. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów (członków) MKPZP sprawozdanie ze swej działalności oraz stanowisko co do działalności Zarządu Kasy.

4. Komisja Rewizyjna  przeprowadza kontrolę działalności Kasy co najmniej raz na kwartał,
z ustaleń sporządza protokół.

 

§ 29

W razie stwierdzenia, że Zarząd Kasy w swej działalności nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność Zarządu jest  sprzeczna z interesami członków Kasy, Komisja Rewizyjna zawiesza Zarząd Kasy w działalności i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
w terminie 14 (czternastu) dni od zawieszenia Zarządu.  

 

 IV. Fundusze Kasy

 

§ 30

Na środki finansowe Kasy składają się następujące fundusze własne:

1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy.

2. Fundusz rezerwowy.

3. Inne fundusze, przewidziane w Statucie Kasy.

 

§ 31

1. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych.

2. Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w Statucie Kasy, zapisuje się na imiennym rachunku członka Kasy.

3. Wkłady członków będących pracownikami potrącane są z ich wynagrodzenia.

4. Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady w kasie MPKZP lub przekazują na rachunek bankowy MPKZP.

 

§ 32

1. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do Kasy, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich oraz z odsetek  ewentualnych lokat bankowych. 

2. Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie niespłaconych zadłużeń i zapomóg losowych i zdrowotnych członkom MPKZP a także na modernizację biura Kasy

3. Wysokość funduszu zapomogowego będzie ustalana co roku na Walnym Zebraniu Delegatów MPKZP.

4. Kasa udziela zapomóg zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Delegatów.

5. Regulamin ten stanowi załącznik nr 3 do Statutu

6. Wkłady członkowskie mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 5 (pięciu) lat od ustania członkostwa. Po tym okresie nie pobrane wkłady przechodzą na własność Kasy i są wpłacone na fundusz rezerwowy.

 

§ 33

 1. Środki pieniężne MPKZP przechowuje się na rachunku bankowym.

2. Rachunki bankowe Kasy są otwierane na wniosek Zarządu Kasy, który wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.

3. Wzory podpisów uprawnionych do dysponowania rachunkami MPKZP zatwierdza Zarząd.   

 

 V. Udzielanie świadczeń i likwidacja zadłużeń MPKZP.

 § 34

Kasa udziela pożyczek terminowych zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek uchwalonym przez Zarząd Kasy.

 Regulamin ten stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

 § 35

 W razie skreślenia z listy członków Kasy członka posiadającego zadłużenie na poczet zadłużenia przekazuje się wkłady członkowskie.

 

§ 36

 Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia nie wywiązuje się z obowiązku spłaty, Zarząd wzywa go na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza poręczycielom. W razie nie dokonania spłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie Zarząd ma  prawo do pokrycia zadłużenia proporcjonalnie z wkładów poręczycieli.

 

§ 37

W razie śmierci członka Kasy jego zadłużenia nie dochodzi się od poręczycieli. Zadłużenie zmarłego członka MPKZP do wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł. 00/100) umarza MPKZP  z funduszu rezerwowego (odsetki od lokat i wpisowe). Pozostałej części zadłużenia pomniejszonej o potracone wkłady członkowskie, dochodzi się od spadkobierców.

 

§ 38

W przypadkach, w których konieczne jest wniesienie powództwa do sądu o spłatę pożyczki przeciwko członkowi Kasy i jego poręczycielom w imieniu i w interesie Kasy występuje upoważniony członek Zarządu lub inna osoba umocowana przez Zarząd.

 

 VI. Rachunkowość i sprawozdawczość.

 § 39

1. Gospodarka finansowa Kasy jest prowadzona zgodnie  z przepisami ustawy o rachunkowości przez księgowego Kasy.

2. Rachunkowość Kasy obejmuje ewidencję wpływów  i wydatków oraz  imienne rachunki członków.

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.

5. Za prawidłową obsługę księgową, kasową i prawną odpowiada  Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Żorach                    

6. Sposób wypłaty pożyczek i innych świadczeń określa  Regulamin MPKZP – załącznik nr 1 do Statutu MPKZP. 

 

§ 40

1. Rachunkowość Kasy nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
ani osoba prowadząca kasę MPKZP.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz księgowy Kasy nie mogą prowadzić Kasy.

 

§ 41

1. Bilanse Kasy podpisuje Zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności Kasy. Protokół kontroli dołącza się do bilansu.

2. Bilanse roczne podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów(członków).

 

 VII. Likwidacja Kasy.

§ 42

W razie likwidacji zakładów pracy, zmniejszenia się liczby członków poniżej 30 (trzydziestu) Kasa przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 43

1. Likwidacja Kasy ma na celu zakończenie spraw bieżących, rozliczenie zobowiązań i wierzytelności.

2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Kasy określa skład Komisji Likwidacyjnej w liczbie, co najmniej 3 (trzech) osób.

3. Z dniem podjęcia decyzji o likwidacji zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek oraz innych świadczeń, a także przyjmowania nowych członków.

 

§ 44

Na Komisję Likwidacyjną przechodzą wszystkie prawa o obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

 

§ 45

Uchwałę  o likwidacji Kasy z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników  do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków. Decyzję o likwidacji MPKZP należy ogłosić w prasie.

 

§ 46

Likwidacja Kasy powinna być zakończona w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji. Okres ten nie może jednak przekroczyć terminu likwidacji zakładów pracy.

 

§ 47

Niewykorzystane środki funduszu rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, Komisja Likwidacyjna przekazuje na cele społeczne. 

 

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 48

Kasa używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem zakładu pracy, przy którym działa tj. o brzmieniu:

MIEDZYZAKŁADOWA PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Placówek Oświatowych w Żorach

z siedzibą w Gimnazjum nr 4

44-240 Żory, ul. Boryńska 38C

tel. 32 4753517

 

§ 49

Kasa prowadzi działalność na podstawie przepisów Rozporządzenia R.M. z dnia 19.12.1992r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (DZ. U. Nr 100 poz. 502), Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rachunkowości i pozostałych przepisów  prawnych.

 

§ 50

Nadzór społeczny nad MPKZP sprawują związki zawodowe tzn. zarządy zakładowych organizacji związkowych działające na terenie placówek oraz wszystkich pozostałych zakładów  pracy objętych działalnością MPKZP.

 

§ 51

We wszystkich sprawach dotyczących Kasy nie uregulowanych postanowieniami Statutu, Uchwałami Zarządu Kasy, Rozporządzenia R.M. w sprawie MPKZP stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i pozostałych przepisów prawa. 

 

§ 52

Raz w roku, po zebraniu delegatów, tworzy się jednolity tekst Statutu i Regulaminów, w przypadku kiedy zostały wprowadzone uchwały lub aneksy po przegłosowaniu

 

 

Przewodniczący MPKZP 

 

Załącznik:

1. Regulamin MPKZP (Uchwalony przez Zarząd Kasy 24 lutego 2009 r.).

2. Regulamin Udzielania Pożyczek  (Uchwalony przez Zarząd Kasy  26 stycznia 2010 r.)

3. Regulamin Udzielania Zapomóg (Uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów 26 luty 2014 r.

 

 

 

 

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl