MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻORACH


CZYNNA 7.00 - 16.00


MPKZP

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 

1.       Administratorem Danych Osobowych jest Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Placówek Oświatowych w Żorach, ul. Boryńska 38c, 44-240 Żory. Kontakt z Administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: mpkzpg4@wp.pl

2.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych związanych z członkostwem w KZP; w tym gromadzeniem wkładów członkowskich oraz udzielaniem pomocy materialnej w formie pożyczek lub zapomóg, a także dochodzeniem związanych z nimi praw lub roszczeń na podstawie:

·        art.  43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 roku o kasach zapomogowo-pożyczkowych

3.       Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne na zlecenie organów władzy publiczne, wyłącznie w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

4.       Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3. W przypadkach, kiedy wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - przez czas określony w tych przepisach.

5.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

6.       Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:

a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,

b)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz  art. 18 RODO,

d)       do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,

e)       do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,

f)        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

 

1.       Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

2.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obowiązkowe.

3.       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl