MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻORACH


CZYNNA 7.00 - 16.00


MPKZP

 

STATUT

Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Placówek Oświatowych w Żorach
z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach

z dnia 01.01.2023 r.

 

 

Postanowienia ogólne:

 

§ 1 Podstawa działania

 

1.     Podstawą prawną działania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
( dalej zwanej MKZP lub Kasą) jest Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.( Dz.U.2021 r. poz. 1666) (dalej zwana Ustawą) oraz niniejszy statut.

2.     Ilekroć w tekście jest mowa o Kasie należy przez to rozumieć Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach.

3.     Wykaz placówek oświatowych podległych MKZP – załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 2 Cele i zadania

 

1.     Celem Kasy jest gromadzenie środków pieniężnych na rachunku bankowym w celach udzielania członkom Kasy pomocy materialnej w ramach ustalonych w Statucie, na zasadach jawności i wzajemnej pomocy.

2.     MKZP realizuje swoje cele przez udzielenie członkom nieoprocentowanych  pożyczek terminowych, oraz zapomóg losowych i zdrowotnych w ramach posiadanych środków.

 

§ 3 Sposób reprezentowania MKZP

 

            Organami MKZP są:

1.     Walne Zebranie Delegatów –Członków Kasy, wybranych w ilości minimum
1 przedstawiciel z danej placówki podległej MKZP.

2.     Zarząd MKZP.

3.     Komisja Rewizyjna.

 

MKZP jest reprezentowana przez Zarząd MKZP.

 

 

§ 4 Tryb wyboru oraz  kompetencje Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

 

I. Walne Zebranie Delegatów

 

 

1.     Walne Zebranie Delegatów-Członków Kasy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.     Zwyczajne Walne Zebranie  Delegatów-członków Zarząd zwołuje, co najmniej raz
w roku.

3.     W przypadkach, w których Walne Zebranie Delegatów-Członków  nie może podjąć uchwał z powodu braku quorum kolejne zebranie zwołuje się  w II terminie
z 15 minutowym opóźnieniem. O możliwości II terminu delegaci zostają powiadomieni w zawiadomieniach.

4.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów-Członków zwołuje Zarząd w razie potrzeby (np. uzupełnienie składu organów) lub na żądanie:

a)     Komisji Rewizyjnej

b)     1/3 liczby członków Kasy

c)     Związków Zawodowych

 

5.     Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów-Członków zwołuje się nie później niż
w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia i nie wcześniej niż po pięciu dniach od zawiadomienia członków Kasy o zebraniu.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

1.     Uchwalenie Statutu i wprowadzenia w nim zmian, które wchodzą w życie po upływie siedmiu dni.

2.     Wybór i odwoływanie członków Zarządu Kasy oraz członków Komisji Rewizyjnej.

3.     Ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich.

4.     Zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych.

5.     Przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań
i wniosków Komisji Rewizyjnej.

6.     W razie powstania szkód  i strat finansowych, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia.

7.     Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji MKZP.

8.     Walne Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd MKZP do zawierania umów 
z Dyrektorami Placówek Oświatowych oraz innymi instytucjami Samorządowymi
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w ramach obsługi organizacyjnej, prawnej i finansowo księgowej zgodnie z zasadami określonymi
w art. 6.1 Ustawy o kasach zapomogowo – pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021 (Dz. U. 2021 poz 1666).

 

 

II. Zarząd

 

 

1.     Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

2.     Zarząd Kasy składa się co najmniej z 7 (siedmiu) członków.

3.     Wyboru Zarządu Kasy dokonuje Walne Zebranie Delegatów.

4.     Zarząd Kasy na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, z-ca przewodniczącego, sekretarza.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują uczestnicy posiedzenia.

6.     Do udziału w posiedzeniach Zarządu zaprasza się przedstawicieli związków zawodowych, którym przysługuje status doradcy-obserwatora. Przedstawiciele związków zawodowych uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Kasy na podstawie pisemnego pełnomocnictwa zakładowych organizacji związkowych.

7.     Zarząd wszystkie decyzje podejmuje zwykłą większością głosów.

8.     Dyspozycje pieniężne są wykonywane zgodnie z prawem bankowym.

9.     Zarząd na zewnątrz reprezentowany jest przez przewodniczącego i co najmniej jednego członka zarządu.

 

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1.     Podejmowanie decyzji o przyjęciu i skreśleniu z listy członków Kasy.

2.     Prowadzenie ewidencji członków Kasy.

3.     Przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty.

4.     Przyznawanie zapomóg zdrowotnych i losowych.

5.     Podejmowanie decyzji w sprawie prolongaty spłaty pożyczek.

6.     Sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji.

7.     Czuwanie nad terminowym prowadzeniem rachunkowości MKZP przez pracodawcę.

8.     Informowanie członków MKZP, przynajmniej raz w roku, o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń, w sytuacji braku możliwości bieżącego dostępu przez członków MKZP do tych informacji.

9.     Podpisywanie dyspozycji bankowych i innych dokumentów.

10.  Zwoływanie walnych zebrań delegatów –członków.

11.  Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia.

12.  Sporządzanie sprawozdań finansowych.

13.  Reprezentowanie interesów Kasy wobec kierowników zakładów pracy.

14.  Przedstawianie stanowiska co do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej.

15.  Współdziałanie z reprezentacjami związków zawodowych oraz przedstawianie im raz
w roku sprawozdania z działalności MKZP.

16.  Współdziałanie z pracownikami prowadzącymi księgowość i obsługę prawną MKZP.

17.  Prowadzenie innych spraw MKZP.

18.  Reprezentowanie interesów MKZP na zewnątrz zakładów pracy.

19.  Składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej  oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru. 

 

 

Decyzje Zarządu w sprawach członkostwa, pożyczek i zapomóg mogą być zaskarżane przez członków Kasy lub kandydatów na członków do Walnego Zebrania Delegatów (Zwyczajnego) poprzez wniesienie wniosku na piśmie do Zarządu Kasy. Decyzja Walnego
w ww. sprawach jest ostateczna. 

 

 

III. Komisja rewizyjna:

 

 

1.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2.     Komisja Rewizyjna MKZP składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków.

3.     Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona   Przewodniczącego i Sekretarza.

4.     Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub oddelegowanemu przez niego członkowi komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu MKZP z głosem doradczym.

5.     Komisja Rewizyjna Kasy jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu.

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1.     Ochrona mienia Kasy.

2.     Kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień Statutu.

3.     Czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat.

4.     Nadzór nad terminowym prowadzeniem księgowości Kasy.

5.     Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Delegatów (członków) MKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz stanowisko co do działalności Zarządu Kasy.

6.     Komisja Rewizyjna  przeprowadza kontrolę działalności Kasy co najmniej raz na kwartał, z ustaleń sporządza protokół.

 

 

W razie stwierdzenia, że Zarząd Kasy w swej działalności nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność Zarządu jest  sprzeczna z interesami członków Kasy, Komisja Rewizyjna zawiesza Zarząd Kasy w działalności i zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
w terminie 14 (czternastu) dni od zawieszenia Zarządu.  

 

IV Postanowienie ogólne:

 

1.     Zarząd i komisja rewizyjna pochodzą z wyboru.

2.     Zarząd i komisja rewizyjna działają do dnia pierwszego posiedzenia nowo wybranego zarządu i komisji rewizyjnej.

3.     Jeżeli kadencja zarządu i komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru tych organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

4.     Członkowie Organów MKZP nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności.

5.     Członkiem zarządu lub komisji rewizyjnej nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W razie skazania członka zarządu lub komisji rewizyjnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe w takcie kadencji, walne zebranie członków odwołuje członka z pełnionej funkcji. Załącznik nr 2 do Statutu

 

 

§ 5 Zasady zwoływania walnych zebrań delegatów i obradowania na nich.

 

1.     Kompetencje Walnego zebrania delegatów określa Ustawa i niniejszy statut.

2.     Walne zebranie delegatów rozpatruje powstałe szkody i straty oraz podejmuje decyzje w sprawach ich pokrycia.

3.     Walne zebranie delegatów oraz Nadzwyczajne zebranie delegatów organizuje Zarząd MKZP w miarę potrzeb lub na żądanie zgodnie z zapisami Ustawy.

4.     Przed planowanym Walnym zebraniem należy:

a)     ustalić cel zebrania;

b)     określić datę;

c)     zaplanować przebieg spotkania;

d)     przygotować projekty uchwał;

e)     poinformować delegatów – najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym zebraniem;

f)      przygotować salę, listę obecności, materiały itd.

5.     Przebieg Walnego zebrania:

a)     otwarcie zebrania (zarząd lub wyznaczona przez niego osoba);

b)     wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza;

c)     od chwili zakończenia głosowania zatwierdzającego wybór, zebranie prowadzi przewodniczący;

d)     przedstawienie celu i planu zebrania;

e)     Przewodniczący zebrania przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej;

f)      ogłoszenie informacji o kworum i prawomocności podejmowanych uchwał;

g)     prowadzenie zebrania wg kolejnych punktów porządku zebrania;

h)     podsumowanie zebrania – wyliczenie przyjętych lub odrzuconych uchwał;

i)      podziękowanie i zamknięcie zebrania;

j)      z przebiegu Walnego zebrania sporządza się szczegółowy protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarz (jako sporządzający).

 

 

 

§ 6 Zasady i sposób wybierania delegatów.

 

1.     Zarząd MKZP informuje członków każdej placówki podległej MKZP Placówek Oświatowych w Żorach, aby wyłonili spośród siebie ( według swego uznania
i sposobu) delegata – swojego reprezentanta – na Walne zebranie delegatów.

2.     Wybrany członek MKZP pełni funkcję delegata do czasu:

a)     skreślenia z listy członków MKZP lub

b)     gdy członkowie MKZP w swoim zakładzie pracy wybiorą w jego miejsce innego delegata.

3.     Każdy delegat posiada jeden głos w głosowaniach na Walnym Zebraniu Delegatów.

4.     Delegat po każdym Walnym zebraniu delegatów ma obowiązek przekazać relację
z zebrania członkom MKZP ze swojej placówki.

 

§ 7 Członkowie MKZP

 

1.     Członkiem Kasy może być każdy pracownik, emeryt i rencista z placówek oświatowych i innych zakładów pracy objętych działalnością MKZP.

 1. Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji przystąpienia do MKZP.  Załącznik nr 3 do Statutu
 2. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd  MKZP nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 3. Członek Kasy jest zobowiązany:

a)     wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez walne zebranie delegatów (nie dotyczy członków Kasy, którzy przenoszą swoje wkłady z poprzedniego zakładu pracy należącego do  MKZP Placówek Oświatowych w Żorach);

b)     wpłacać systematycznie miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącanie wkładu z wynagrodzenia za pracę pod rygorem skreślenia z listy członków;

c)     spłacać systematycznie pożyczkę w miesięcznych ratach określonych we wniosku pod rygorem skreślenia z listy członków Kasy;

d)     ściśle przestrzegać przepisów Statutu oraz postanowień organów MKZP;

e)     wskazać osobę uprawnioną do otrzymania wkładu członkowskiego w razie swojej śmierci, zwana dalej „osobą uprawnioną”;

f)      aktualizować swoje dane. Załącznik nr 4 do Statutu

5.     Członek Kasy ma Prawo:

a)     gromadzić oszczędności w MKZP według zasad określonych w Statucie;

b)     zaciągać pożyczki;

c)     w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomóg, o ile MKZP posiada środki na ich udzielenie;

d)     brać udział w obradach Walnego Zebrania;

e)     wybierać i być wybieranym do Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej;

f)      zapoznawać się z treścią aktualnego statutu MKZP;

g)     zaznajamiać się z uchwałami organów MKZP, protokołami z posiedzeń organów MKZP, protokołami z kontroli przeprowadzanych przez komisję rewizyjną oraz sprawozdaniami finansowymi, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6.     Uprawnienia określone w §7 pkt 5 członek Kasy nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków, z zastrzeżeniem:

a)     uprawnienia określone w § 7 pkt 5 ppkt d - g -  po wpłaceniu wpisowego;

b)     uprawnienie określone w  §7 pkt 5 ppkt  b- c  -  po wpłaceniu wpisowego
i dwóch kolejnych miesięcznych wkładów członkowskich.

7.     Skreślenie z listy członków MKZP następuje:

a)     na pisemne żądanie członka Kasy, na podstawie deklaracji skreślenia. Załącznik nr 5 do Statutu;

b)     w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę;

c)     w razie śmierci członka Kasy;

d)     na skutek decyzji Zarządu MKZP powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 7 pkt 4; 

e)     uchwała o skreśleniu z listy członków MKZP jest doręczana członkowi MKZP wraz z uzasadnieniem.  Załącznik nr 6 do Statutu;

8.     Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków na własne żądanie decyzją Zarządu Kasy mogą być ponownie przyjęci do Kasy pod warunkiem złożenia deklaracji oraz wpłacenia wpisowego członkowskiego.

 

 

§ 8 Wpisowe i wkłady

 

1.     Członkowie  oraz emeryci i renciści wpłacają jednorazowo wpisowe 30,00 zł oraz miesięczną składkę w wysokości  minimum 10,00 zł. Dopuszcza się możliwość wyższych wpłat na poczet swych wkładów celem podniesienia możliwej do otrzymania wysokości pożyczki.

2.     Każdy członek MKZP może sam zadeklarować wysokość składki miesięcznej lecz nie mniej niż określona w pkt 1. Każdorazowa zmiana poprzedzona jest pisemną deklaracją. Załącznik nr 7 do Statutu.

3.     Członkowie Kasy przebywający na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich
i wychowawczych mają obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich zgodnie ze złożona deklaracją dot. wysokości wkładów.

4.     W przypadku śmierci członka wkłady  pomniejszone o ewentualne zobowiązania
w stosunku do MKZP, wypłaca się osobie upoważnionej w deklaracji, która ma obowiązek zgłoszenia się do biura Kasy za okazaniem aktu zgonu.

5.     Członek Kasy może wypłacić swoje wkłady tylko w przypadku  niezaciągniętego kredytu, bez konieczności rezygnacji z przynależności do Kasy.

Wypłata wkładów może nastąpić:

a)     na wniosek członka kasy dwa razy w roku bez podania przyczyny,

b)     wkłady zostają wypłacone do 10 dni od wpływu dyspozycji.

6.     Wkładów nie można wycofać w przypadku:

a)     posiadania pożyczki, jeśli jest ona wyższa niż posiadany wkład,

b)     poręczenia więcej niż 2 osobom,

c)     Zarząd Kasy wstrzymuje wypłatę wkładów należnych poręczycielom skreślonym z listy członków Kasy w przypadkach, kiedy dłużnik, któremu poręczenia udzielili zadłużenia nie spłaca, lub spłaca nieregularnie,

d)     gdy już w danym roku dwukrotnie zostały wypłacone wkłady, jedynie za zgodą Zarządu w szczególnych przypadkach.

7.     Osobom skreślonym z listy członków Kasy przysługuje zwrot ich wkładów  członkowskich w ciągu 2 miesięcy od dnia skreślenia z listy członków.

 1. Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków na własne żądanie i wycofali swe wkłady decyzją Zarządu Kasy mogą być ponownie przyjęci do Kasy pod warunkiem złożenia deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego członkowskiego.

9.     Wkłady członkowskie mogą być wypłacone ich właścicielowi w ciągu 1 (jednego) roku od ustania członkostwa. W przypadku nie podjęcia wkładów członkowskich przez osobą uprawnioną po tym okresie przechodzą na fundusz rezerwowy MKZP. Wartość wkładów członkowskich niepodjęta w terminie 5 lat od skreślenia skutkuje przedawnieniem roszczeń wobec MKZP.

 

 

 

 

 

 

 

§ 9 Pożyczki i poręczenia

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Decyzję ustalającą górną wysokość pożyczek udzielanych przez Kasę oraz warunki
  i okresy ich spłacania  podejmuje Zarząd Kasy, z uwzględnieniem możliwości finansowych Kasy po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów. Wszelkie zmiany w tym  zakresie przyjmuje Uchwałą i ogłasza jako aneks do Statutu.
 2. Pożyczka udzielana jest na wniosek członka MKZP. Załącznik nr 8 do Statutu.

3.     Ustala się następujące zasady w zakresie udzielania świadczeń:

 

Wysokość pożyczki jest uwarunkowana wysokością wkładów zgodną z Uchwałą  MKZP i może wynosić:

 

a)     od 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do 29 000,00 zł (słownie: dwudziestu  dziewięciu tysięcy złotych). Okres spłaty maksymalnie 36 miesięcznych rat.

 

b)     30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) okres spłaty maksymalnie do 50 miesięcznych rat.

 

 1. Pożyczka udzielana członkowi Kasy nie jest oprocentowana.

 

 

II Składanie wniosków i umowy, poręczenia.

 

Wniosek i umowa

 

 1. Nowy wniosek można złożyć po spłacie poprzedniej pożyczki.

 

2.     Wnioski o udzielenie pożyczek Zarząd Kasy rozpatruje raz w miesiącu,
z uwzględnieniem terminów posiedzeń Zarządu Kasy i wymogów formalnych.
W przypadku braku środków zostanie określony inny termin przyznania pożyczki.

 

 1. Kolejnej pożyczki terminowej można udzielić dopiero po spłaceniu ostatniej raty pożyczki uprzednio pobranej, z zastrzeżeniem:

a)     pożyczkę uzupełniającą można otrzymać tylko jeden razpo spłaceniu przynajmniej połowy otrzymanej już pożyczki. Pożyczka ta udzielana jest pod warunkiem uzyskania zgody i podpisów tych samych poręczycieli. Poręczyciele składają podpisy na wniosku o pożyczkę i oświadczeniu;

b)     dopuszcza się zmianę poręczycieli w szczególnych przypadkach.

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na  właściwym formularzu, stanowiący załącznik do Statutu.
 2. Wniosek należy złożyć w biurze Kasy do 20 każdego miesiąca.
 3. Pożyczka zostanie przesłana w momencie podpisania przez strony umowy pożyczki, oraz jej odbioru przez pożyczkobiorcę. Umowa pożyczki wymaga zachowania formy pisemnej. Załącznik nr 9 do Statutu.

 

Poręczenia

 

 1. Poręczycielem może być członek MKZP, jeżeli:

a)     świadczy pracę przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;

b)     umowa na podstawie której osoba wykonująca pracę zarobkową świadczy pracę, została zawarta co najmniej na okres spłaty pożyczki przez członka MKZP;

c)     stosunek pracy łączący ją z pracodawcą nie został wypowiedziany;

d)     nie jest małżonkiem pożyczkobiorcy, chyba że między małżonkami została ustanowiona rozdzielczość majątkowa.

 

 1. Ustala się następujące zasady poręczeń gdy poręczycielem jest członek MKZP:

a)     w przypadku, gdy kwota pożyczki jest niższa lub równa od kwoty wkładów poręczenia nie są wymagane;

b)     w przypadku, gdy kwota pożyczki nie przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagane są dwa poręczenia;

c)     w przypadku, gdy kwota pożyczki wynosi od 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do 23 999,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych) wymagane są trzy poręczenia;

d)     w przypadku, gdy kwota pożyczki wynosi od 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące zł) wymagane są trzy poręczenia z wkładami powyżej 4 000,00 (słownie: cztery tysiące zł);

e)     jeżeli różnica między wysokością pożyczki a wysokością  wkładów  nie przekracza 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) wymagane jest jedno poręczenie, nie zależnie od wysokości pożyczki;

f)      poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej;

g)     jedna osoba może być poręczycielem najwyżej dla czterech członków ubiegających się o pożyczkę.

 

 1. Wysokość udzielanych pożyczek określa załącznik nr 10 do Statutu.

 

 

III Spłaty

 

 1. Pożyczki podlegają spłacie w ratach i terminach ustalonych przy ich przyznawaniu, wynikających z podpisanej umowy. Zarząd Kasy zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przyznanej kwoty oraz warunków spłaty.

 

2.     Członkowie MKZP spłacają pożyczki w ratach miesięcznych poprzez potrącenie
z wynagrodzenia, zasiłku lub własnym przelewem na konto Kasy.

 

3.     Członkowie MKZP spłacają pożyczki systematycznie w miesięcznych ratach określonych w umowie pod rygorem skreślenia z listy członków Kasy. Jest dopuszczona wpłata wyższych rat.

 

4.     Zarząd Kasy na wniosek zadłużonego może odroczyć spłatę pożyczki  na okres
1 (jeden) do 3 (trzech) miesięcy
po złożeniu pisemnej prośby pożyczkobiorcy zawierającej zgodę poręczycieli i potwierdzonej własnoręcznymi podpisami (przez zakład pracy a w przypadku emeryta przez pracownika kasy).

 

 1. W razie skreślenia z listy członka MKZP posiadającego zadłużenie, przekazuje się jego wkłady członkowskie na poczet  spłaty zadłużenia.

 

 1. W przypadku nie wpłacania rat w trzech kolejnych miesiącach księgowa MKZP jest zobowiązana do wysłania powiadomienia do dłużnika jak i poręczycieli o braku terminowych wpłat.

 

 1. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia tego nie spłaca, Zarząd wzywa dłużnika na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza poręczycielom. W razie nie dokonania spłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie Zarząd ma prawo pokrycia zadłużenia proporcjonalnie z wkładów poręczycieli, oraz wpłatę uzupełniającą zadłużenie.

 

a)     wysyła się przypomnienie o spłacie na 1 miesiąc przed upływem terminu spłaty;

b)     po upływie terminu spłaty zadłużenia wysyła się 2 razy monit w okresie miesiąca z powiadomieniem poręczycieli o zadłużeniu;

c)     powiadomienie poręczycieli o potrąceniu zadłużenia;

d)     poręczyciel ustala z MKZP formę spłaty.

 

 

 1. Osoby, które zalegają z terminowym spłacaniem pożyczek, w wypadku ubiegania się o następną pożyczkę, mogą ją tylko otrzymać do wysokości zgormadzonych wkładów, po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej.

 

 1. W razie śmierci członka Kasy jego zadłużenia nie dochodzi się od poręczycieli.

 

 1. Zadłużenie zmarłego członka MKZP pokrywa się według kolejności z:

a)     wkładów członkowskich,

b)     do wysokości 3 000,00 (słownie: trzy tysiące zł 00/100) umarza MKZP
z funduszu rezerwowego (odsetki od lokat i wpisowego),

c)     pozostałą część zadłużenia dochodzi się od spadkobierców.

 

 1. W przypadku gdy pożyczkobiorca ma zobowiązanie komornicze, syndyka lub innego typu zajęcia w pierwszej kolejności jego wkłady są przeksięgowane na spłatę zadłużenia zaciągniętego w MKZP a pozostały wkład przekazany zostanie na pisemną prośbę do ww zobowiązań.
 2. W przypadkach, w których konieczne jest wniesienie powództwa do sądu o zapłatę pożyczki przeciwko członkowi Kasy i jego poręczycielom w imieniu i w interesie Kasy występuje upoważniony członek Zarządu lub inna umocowana przez Zarząd osoba.

 

IV Postanowienia końcowe

 

 1. Na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd Kasy może:

 

a)     udzielić pożyczki uzupełniającej

b)     przyspieszyć termin przyznania pożyczki

c)     zmienić zasady spłaty pożyczki (np. przejście na emeryturę, urlop wychowawczy,  bezrobocie itp.)

 

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem MKZP Zarząd Kasy będzie podejmował decyzję kierując się przepisami prawa oraz opierając się na zasadach jawności działania i wzajemnej pomocy.

 

 1. Członek Kasy może odwołać się od decyzji Zarządu Kasy do najbliższego Walnego  Zebrania Delegatów wnosząc odwołanie w formie pisemnej minimum na 14 dni przed terminem Walnego.

 

 

§ 10  Termin Walnego zebrania delegatów.

 

Zarząd MKZP zwołuje Walne zebranie delegatów w pierwszym kwartale każdego roku, po przygotowaniu sprawozdań rocznych.

 

 

 

 

§ 11 Fundusz zapomogowy

 

1.       Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego.

2.       Wysokość funduszu zapomogowego będzie ustalana co roku Uchwałą na Walnym Zebraniu Delegatów MKZP i zależna jest od posiadanych przez MKZP środków finansowych.

3.       W ramach funduszu udzielona jest bezzwrotna pomoc finansowa (zapomoga zdrowotna oraz losowa) członkom MKZP będącym w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość przyznawanych zapomóg określa Załącznik nr 11 do Statutu.

a)     zapomogę losową przyznaje się raz w roku;

b)     zapomogę zdrowotną przyznaje się raz na dwa lata.

 

4.       Uprawnionymi do w/w pomocy są członkowie Kasy:

a) których staż członkowski w MKZP wynosi powyżej 1 roku;

b) w przypadku zapomogi losowej wymagane jest regularne spłacanie pożyczek.

5.       Pomoc finansowa udzielona jest w związku z :

a)       wydatkami związanymi z leczeniem przewlekłej choroby lub ciężkimi schorzeniami członka Kasy;

b)      koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub drogich leków;

c)       odpowiednio udokumentowanym zdarzeniem losowym, np. pożar, kradzież, zalanie itp.;

d)      data załączonej dokumentacji nie może przekroczyć roku od daty złożenia wniosku.

6.       Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od:

a)       wysokości udokumentowanych kosztów leczenia lub zdarzenia losowego;

b)      sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej członka MKZP.

7.       Wysokość przyznanych zapomóg kształtuje się od 100,00 (słownie: sto złotych) do 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

8.       Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie wniosku stanowiący Załącznik nr 12 do Statutu, do którego należy dołączyć:

a)       dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

b)      wypisy ze szpitala;

c)       inne dokumenty uzasadniające potrzebę pomocy.

9.       Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

a)       krótką charakterystykę zaistniałej sytuacji;

b)      krótką charakterystykę sytuacji materialnej i rodzinnej członka MKZP;

c)       pełną nazwę banku i nr konta.

10.    Wnioski podlegają analizie formalnej.

11.    Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

12.    W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o zapomogę na rzecz członka MKZP, przez każdą osobę znającą sytuację materialno - zdrowotną członka Kasy.

13.    Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd MKZP na posiedzeniu ( 1 raz
w miesiącu) w ramach posiadanych środków.

14.    Decyzja odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna.

15.    Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty określonej na Walnym Zebraniu Delegatów w danym roku kalendarzowym.

16.    W przypadku wyczerpania kwoty określonej w pkt. 15 wnioski o zapomogi nie będą przyjmowane. W takim przypadku nowe wnioski będą przyjmowane po kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów.

17.    Wykaz chorób i schorzeń, wysokość przyznawanych świadczeń, oraz wniosek Załącznik nr 13 do Statutu

 

 

§ 12 Zasady informowania członków MKZP o stanie ich wkładów i zadłużenia

 

1.     Walne zebranie delegatów upoważnia pracownika kasy do informowania telefonicznie lub osobiście członka kasy o stanie jego wkładów i zadłużenia po przedstawieniu nazwiska, imienia i nr pesel.

2.     Raz w roku Zarząd przekazuje stan wkładów i zadłużenia członkom kasy w formie pisemnej tzw.  pasków pracowniczych.

3.     Kasa nie informuje pożyczkobiorców o stanie wkładów jak i możliwości poręczeń wskazanych słownie nazwisk poręczycieli.

 

§ 13 Fundusze Kasy

 

  Na środki finansowe Kasy składają się następujące fundusze własne:

1.     Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy.

2.     Fundusz rezerwowy.

3.     Inne fundusze, przewidziane w Statucie Kasy.

 

 I Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy:

1.     Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich
i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek gotówkowych.

2.     Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w Statucie Kasy, zapisuje się na imiennym rachunku członka Kasy.

3.     Wkłady członków będących pracownikami potrącane są z ich wynagrodzenia.

4.     Emeryci i renciści wpłacają swoje wkłady na rachunek bankowy MKZP.

 

II Fundusz rezerwowy

1.     Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do Kasy, z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich oraz
z odsetek  ewentualnych lokat bankowych. 

2.     Fundusz rezerwowy przeznaczony jest na pokrycie niespłaconych zadłużeń i zapomóg losowych i zdrowotnych członkom MKZP a także na modernizację biura Kasy

3.     Wysokość funduszu zapomogowego będzie ustalana co roku na Walnym Zebraniu Delegatów MKZP.

4.     Kasa udziela zapomogi w miarę posiadania środków finansowych zgodnie z §10  Statutu.

 

III Postanowienia ogólne:

 

1.     Środki pieniężne MKZP przechowuje się na rachunku bankowym.

2.     Rachunki bankowe Kasy są otwierane na wniosek Zarządu Kasy, który wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.

3.     Wkład członkowski oraz pożyczka udzielona członkowi Kasy nie są oprocentowane.

4.     Wzory podpisów uprawnionych do dysponowania rachunkami MKZP zatwierdza Zarząd. 

 

§ 14 Rachunkowość i sprawozdawczość.

 

1.     Gospodarka finansowa Kasy jest prowadzona zgodnie  z przepisami ustawy
o rachunkowości przez księgowego Kasy.

2.     Rachunkowość Kasy obejmuje ewidencję wpływów  i wydatków oraz  imienne rachunki członków.

3.     Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

4.     Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.

5.     Za prawidłową obsługę księgową, kasową i prawną odpowiada  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzejczak w Żorach                    

6.     Sposób wypłaty pożyczek i innych świadczeń określa  Statut MKZP

7.     Rachunkowość Kasy nie mogą prowadzić członkowie Zarządu, członkowie komisji rewizyjnej, członkowie komisji likwidacyjnej.

8.     Bilanse Kasy podpisuje Zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności Kasy. Protokół kontroli dołącza się do bilansu.

9.     Bilanse roczne podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów.

 

 

§ 15 Likwidacja Kasy.

 

1.     W razie likwidacji zakładów pracy, zmniejszenia się liczby członków poniżej 30 (trzydziestu) Kasa przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów.

2.     Likwidacja Kasy ma na celu zakończenie spraw bieżących, rozliczenie zobowiązań
i wierzytelności.

3.     Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji Kasy określa skład Komisji Likwidacyjnej
w liczbie, co najmniej 3 (trzech) osób.

4.     Z dniem podjęcia decyzji o likwidacji zaprzestaje się przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek oraz innych świadczeń, a także przyjmowania nowych członków.

5.     Na Komisję Likwidacyjną przechodzą wszystkie prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

6.     Uchwałę  o likwidacji Kasy z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznaczeniem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli, należy podać do wiadomości wszystkich członków. Decyzję o likwidacji MKZP należy ogłosić w prasie.

7.     Likwidacja Kasy powinna być zakończona w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o likwidacji. Okres ten nie może jednak przekroczyć terminu likwidacji zakładów pracy.

8.     Niewykorzystane środki funduszu rezerwowego po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich, Komisja Likwidacyjna przekazuje na cele społeczne. 

 

 

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych

 

1.     Administratorem danych osobowych w MKZP jest Zarząd MKZP.

2.     Zasady przetwarzania danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia określa załącznik do niniejszego Statutu: „Klauzula informacyjna”  Załącznik nr 14 do Statutu.

 

 

§ 17. Postanowienia końcowe.

 

1.     Kasa używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem zakładu pracy, przy którym działa
tj. o brzmieniu:

 

MIEDZYZAKŁADOWA

KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA

Placówek Oświatowych w Żorach

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4

REGON …………..

44-240 Żory, ul. Boryńska 38C

tel. 32 4753517

 

2.     Kasa prowadzi działalność na podstawie przepisów Ustawy o Kasach Zapomogowo - Pożyczkowych z dnia 11 sierpnia 2021r (Dz. U. 2021 poz. 1666) .

 

3.     Nadzór społeczny nad MKZP sprawują związki zawodowe tzn. zarządy zakładowych organizacji związkowych działające na terenie placówek oraz wszystkich pozostałych zakładów  pracy objętych działalnością MKZP.

 

 

4.     We wszystkich sprawach dotyczących Kasy nie uregulowanych postanowieniami Statutu, Uchwałami Zarządu Kasy w sprawie MKZP stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i pozostałych przepisów prawa. 

 

 

5.     Raz w roku, po zebraniu delegatów, tworzy się jednolity tekst Statutu, w przypadku kiedy zostały wprowadzone uchwały lub aneksy po przegłosowaniu.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący MKZP    

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1.     Wykaz placówek podległych MKZP

2.     Oświadczenie o niekaralności

3.     Deklaracja przystąpienia

4.     Deklaracja aktualizacji danych.

5.     Deklaracja skreślenia z listy członków MKZP.

6.     Uchwała o skreśleniu z listy członków MKZP.

7.     Deklaracja zmiany wysokości wkładów.

8.     Wniosek o pożyczkę.

9.     Umowa o pożyczkę.

10.  Wysokość przyznawanych pożyczek

11.  Wysokość kwot przyznawanych zapomóg

12.  Wniosek o zapomogę

13.  Wykaz chorób.

14.  Klauzula informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl