MIĘDZYZAKŁADOWA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŻORACH


CZYNNA 7.00 - 16.00


MPKZP

 

 

REGULAMIN

KOLEŻEŃSKIEJ KASY POŚMIERTNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY MKZP

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego im. Otylii Jędrzajczak w Żorach

 

 

Koleżeńska Kasa Pośmiertna ( zwana dalej KKP ) jest prowadzona przez MKZP z siedzibą
w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego  w Żorach.

 1. Członkiem KKP może być każdy pracownik, emeryt, rencista - z placówek oświatowych  podległych działaniem MKZP.
 2. Członkiem KKP zostaje się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Dotychczasowi członkowie KKP - członkowie MKZP, utrzymują swoje członkostwo bez konieczności wypełnienia deklaracji członkowskiej.
 4. Niepłacenie składki na KKP przez okres 3 kolejnych miesięcy, powoduje automatyczne wykreślenie z listy KKP.

5.     W stosunku do członków KKP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych zawieszenie opłaty składek będzie równoznaczne
z brakiem możliwości wypłat świadczeń za ten okres, dlatego osoby chcące korzystać ze świadczeń muszą samodzielnie wpłacić na konto kasy składki na KKP

 1. Istnieje możliwość indywidualnego opłacania składki przez członków KKP, poprzez wpłatę minimum za okres 1 miesiąca, maksymalnie za 1 rok.
 2. Warunkiem otrzymania świadczenia z KKP jest udokumentowanie opłacania składki w miesiącu poprzedzającym zgon oraz :

a)     złożenie wniosku; załącznik nr 2 do Regulaminu

b)     okazanie aktu zgonu;

c)     numer rachunku bankowego;

8.     Świadczenia z KKP wypłacane są na konto bankowe ze środków z wpłacanej składki na KKP i przysługują każdemu członkowi KKP, w wypadku zgonu:

a)     członka KKP;

b)     współmałżonka i dziecka członka KKP;

c)     rodziców, teściów - członka KKP.

 1. W przypadku zgonu członka KKP świadczenie będzie wypłacane osobie upoważnionej zgodnie z deklaracją członkowską KKP.
 2. Członek KKP jest zobowiązany do zgłaszania aktualizacji danych na podstawie deklaracji aktualizacji danych. Załącznik nr 3 do Regulaminu
 3. Wysokość składki miesięcznej oraz świadczeń określa osobnymi uchwałami Zarząd MKZP. Załącznik nr 4 do Regulaminu
 4. Rezygnacja z przynależności do KKP wymaga formy pisemnej. Wniosek taki należy złożyć w biurze MKZP. Członkostwo ustaje w miesiącu, w którym nie zostanie   potrącona składka. Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 5. Przy indywidualnym opłacaniu składek – nie opłacenie składki na kolejny kwartał oznacza automatyczną rezygnację z przynależności do KKP.
 6. W przypadku nie odebrania świadczenia bezpośrednio po zgonie, członek KKP otrzyma świadczenie w dowolnym terminie, według wysokości obowiązującej w dniu zgonu, bez odsetek, po udokumentowaniu faktu opłacania składki na ten dzień.

15.  Wypłaty świadczeń z KKP realizuje się w przeciągu 5 lat od daty zgonu.

 1. W razie rezygnacji z przynależności do KKP wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.
 2. Sprawy sporne rozpatruje Zarząd MKZP.
 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

 

 Zarząd

Załączniki.

1.     Deklaracja przystąpienia

2.     Wniosek o wypłatę świadczenia

3.     Deklaracja aktualizacji danych

4.     Wysokość przyznawanych świadczeń

5.     Deklaracja skreślenia

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl