MPKZP

 

REGULAMIN

KOLEŻEŃSKIEJ KASY POŚMIERTNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZY MPKZP

z siedzibą w Gimnazjum Nr 4 w Żorach

 

 Koleżeńska Kasa Pośmiertna ( zwana dalej KKP ) jest prowadzona przez MPKZP z siedzibą w Gimnazjum NR 4  w Żorach.

1. Członkiem KKP może być każdy pracownik, emeryt, rencista - z placówek oświatowych    z terenu objętego działaniem MPKZP.

2. Członkiem KKP zostaje się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i opłaceniu pierwszej    składki członkowskiej.

3. Dotychczasowi członkowie KKP - członkowie MPKZP, utrzymują swoje członkostwo bez konieczności wypełnienia deklaracji członkowskiej.

4. Niepłacenie składki na KKP przez okres 3 kolejnych miesięcy, powoduje automatyczne wykreślenie z listy KKP.

5. Istnieje możliwość indywidualnego opłacania składki przez członków KKP, poprzez wpłatę minimum za okres 3 miesięcy, maksymalnie za 1 rok.

6. Warunkiem otrzymania świadczenia z KKP jest udokumentowanie opłacania składki w miesiącu poprzedzającym zgon oraz :

a) złożenie wniosku;

b) złożenie kserokopii aktu zgonu lub okazanie aktu zgonu;

c) numer rachunku bankowego;

 7. Świadczenia z KKP wypłacane są na konto bankowe ze środków z wpłacanej składki na KKP i przysługują każdemu członkowi KKP, w wypadku zgonu:

a) członka KKP;

b) współmałżonka i dziecka członka KKP;

c) rodziców, teściów - członka KKP.

8. W przypadku zgonu członka KKP świadczenie będzie wypłacane osobie upoważnionej zgodnie z deklaracją członkowską KKP.

9. Wysokość składki miesięcznej oraz świadczeń określa osobnymi uchwałami Zarząd MPKZP.

10. Rezygnacja z przynależności do KKP wymaga formy pisemnej. Wniosek taki należy złożyć w biurze MPKZP. Członkostwo ustaje w miesiącu, w którym nie zostanie   potrącona składka.

11. Przy indywidualnym opłacaniu składek - nie opłacenie składki na kolejny kwartał oznacza automatyczną rezygnację z przynależności do KKP.

12. W przypadku nie odebrania świadczenia bezpośrednio po zgonie, członek KKP otrzyma świadczenie w dowolnym terminie, według wysokości obowiązującej w dniu zgonu, bez odsetek, po udokumentowaniu faktu opłacania składki na ten dzień.

13. W razie rezygnacji z przynależności do KKP wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.

a) Wypłaty świadczeń z KKP realizuje się w przeciągu 5 lat od daty zgonu.

14. Sprawy sporne rozpatruje Zarząd MPKZP.

15. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem 5 marca 2014 r.

 

Za Zarząd

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl