MPKZP

 

ZE WZGLĘDU NA BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZAPOMOGI ZDROWOTNE SĄ WSTRZYMANE DO ODOWŁANIA 

 

 

 

REGULAMIN

Funduszu zapomogowego  MPKZP Pracowników Oświaty w Żorach

tekst ujednolicony 01.02.2017 r

 

      1. Niniejszy Regulamin jest rozwinięciem § 32 pkt 2,3,4 Statutu.

      2.Wysokość funduszu zapomogowego będzie ustalana co roku Uchwałą na Walnym Zebraniu Delegatów MPKZP.

      3. W ramach funduszu udzielona jest bezzwrotna pomoc finansowa (zapomoga zdrowotna oraz losowa) członkom MPKZP będącym          w trudnej sytuacji materialnej.

           a) Zapomogę losową przyznaje się raz w roku.

           b) Zapomogę zdrowotną przyznaje się raz na dwa lata.

      4. Uprawnionymi do w/w pomocy są członkowie Kasy:

           a) których staż członkowski w MPKZP wynosi powyżej 1 roku,

           b) w przypadku zapomogi losowej wymagane jest regularne spłacanie pożyczek.

       5. Pomoc finansowa udzielona jest w związku z :

            a) wydatkami związanymi z leczeniem przewlekłej choroby lub ciężkimi schorzeniami członka Kasy (załącznik nr 1),

            b) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub drogich leków,

            c) odpowiednio udokumentowanym zdarzeniem losowym, np. pożar, kradzież, zalanie itp.

            d) data załączonej dokumentacji nie może przekroczyć roku od daty złożenia wniosku.

       6. Wysokość przyznanej pomocy uzależniona jest od:

            a) wysokości udokumentowanych kosztów leczenia lub zdarzenia losowego,

            b) sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej członka MPKZP.

        7. Wysokość przyznanych zapomóg kształtuje się od 100,00 (słownie: sto złotych) do 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych                00/100).

         8. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć:

               a) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

               b) wypisy ze szpitala,

               c) inne dokumenty uzasadniające potrzebę pomocy.

          9.Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

                a) krótką charakterystykę zaistniałej sytuacji,

                b) krótką charakterystykę sytuacji materialnej i rodzinnej członka MPKZP,

                c) pełną nazwę banku i nr konta.

          10. Wnioski podlegają analizie formalnej.

          11. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

         12. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o zapomogę na rzecz członka MPKZP, przez każdą osobę                znającą sytuację materialno - zdrowotną członka Kasy.

         13. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Zarząd MPKZP na posiedzeniu ( 1 raz
               w miesiącu) w ramach posiadanych środków.

          14. Decyzja odmawiająca przyznania zapomogi jest ostateczna.

         15. Przyznane zapomogi nie mogą przekroczyć kwoty określonej na Walnym Zebraniu Delegatów w danym roku kalendarzowym.

         16. W przypadku wyczerpania kwoty określonej w pkt. 15 wnioski o zapomogi nie będą przyjmowane. W takim przypadku nowe                   wnioski będą przyjmowane po kolejnym Walnym Zebraniu Delegatów.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2017r.

 

Uwagi końcowe:

 1. Wnioski o zapomogi rozpatrywane będą raz w miesiącu.

 2.Zapomogi wpłacane będą na konto bankowe wnioskodawcy.

 3. Wnioskodawca dołącza kserokopię faktury zakupu i dokumentacji medycznej.

 4.Wykaz chorób będzie poszerzany w miarę posiadanych środków.

 5. Zarząd MPKZP zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia wniosku w szczególnych okolicznościach określonych decyzją Zarządu.

                                                                                       

 

      Załącznik nr 1

                                                                                          Do Regulaminu

Funduszu Zapomogowego

 

 

 

Wykaz chorób i schorzeń

Do Regulaminu Funduszu Zapomogowego

MPKZP Pracowników Oświaty w Żorach

   1. Nowotwory.

   2. Stany po udarach.

   3. Stwardnienia (zanikowe boczne i rozsiane).

   4. Cukrzyca (wymagająca drogiej terapii).

   5. Ciężkie choroby serca (niewydolność serca, wady).

   6. Leczenie po przeszczepach.

   7.Astma i przewlekła choroba płuc prowadząca do niewydolności oddechowej.

   8.Choroby układu krążeniowego ( niewydolność żył).

   9. Wirusowe zapalenie wątroby.

   10. Ciężkie choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa.

   11. Choroby autoimmunologiczne: wrzodziejące zapalnie jelita grubego, toczeń rumieniowaty, choroba Leśniewskiego-Crohna, celiakia.

 

Wykaz chorób będzie poszerzany w miarę posiadanych środków.

 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu

Funduszu Zapomogowego

 

 

 1) Zapomoga losowa

   od 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100) do 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

      - w zależności od wysokości poniesionych kosztów powodujących znaczne pogorszenie sytacji materialnej

2) Zapomoga zdrowotna

   a) od 300,00 (słownie: trzysta złotych 00/100) do 800,00 (słownie: osiemset złotych 00/100)

      - w przypadku gdy uprawniony cierpi na schorzenie powdujące znaczne pogorszenie sytacji materialnej

   b) od 300,00 (słownie: trzysta złotych 00/100) do 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

      - w przypadku gdy osoba uprawniona przeszła operację ratującą życie lub zdrowie

   c) od 300,00 (słownie: trzysta złotych 00/100) do 1 100,00 (słownie: jeden tysiącdwieście złotych 00/100)

        - w przypadku gdy osoba uprawniona uległa ciężkiemy wypadkowi z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub zapadła na chorobę          wymienioną z załączniku nr 1

   d) do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

         - na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów wspomagających oraz sprzętu ratującego życie i zdrowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl