MPKZP

  

Aneks nr 1/2020

 do Regulaminu Udzielania Pożyczek 

 

 

na podstawie Statutu MPKZP i przepisów Rozporządzenia R. M. Z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502), Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rachunkowości i pozostałych przepisów prawnych z późn. zm.

 

 

Dział III

 pkt. 9. otrzymuje nowe brzmienie:

 

Zadłużenie zmarłego członka MPKZP pokrywa się według kolejności  z:

1. Wkładów członkowskich,

2. Do wysokości 3000,00 (słownie: trzy tysiące zł 00/100) umarza MPKZP z funduszu rezerwowego (odsetki od lokat i wpisowego)

3. Pozostałą część zadłużenia dochodzi się od spadkobierców.

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2020 r.

 

Aneks nr 1/2018

 do Regulaminu Udzielania Pożyczek 

 

na podstawie Statutu MPKZP i przepisów Rozporządzenia R. M. Z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502), Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rachunkowości i pozostałych przepisów prawnych z późn. zm.

Dział I

§ 1 pkt. 2. otrzymuje nowe brzmienie:

 1. Ustala się następujące zasady w zakresie udzielania świadczeń:

Wysokość pożyczki jest uwarunkowana wysokością wkładów zgodną z Uchwałą        MPKZP i może wynosić:

 1. od 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do 29 000,00 zł (słownie: dwudziestu  dziewięciu tysięcy złotych). Okres spłaty maksymalnie 36 miesięcznych rat.

   

 2. 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) okres spłaty maksymalnie do 50 miesięcznych rat.

   

   

   

  Aneks wchodzi w życie z dniem 01  kwietnia 2018 r.

   

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK OD DNIA 01.04.2018 r,

 

 

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK

WYSOKOŚĆ WKŁADÓW

MAKSYMALNA ILOŚĆ RAT

ILOŚĆ ŻYRANTÓW

 

OD

DO

 

 

1 000,00

 

100,00

36

2

1 500,00

101,00

200,00

36

2

2 000,00

201,00

500,00

36

2

3 000,00

501,00

1000,00

36

2

4 000,00

1 001,00

1 500,00

36

2

5 000,00

1 501,00

2 000,00

36

2

6 000,00

2 001,00

2 500,00

36

2

7 000,00

2 501,00

3 000,00

36

2

8 000,00

3 001,00

3 500,00

36

2

9 000,00

3 501,00

4 000,00

36

2

10 000,00

4 001,00

4 500,00

36

2

12 000,00

4 501,00

5 000,00

36

3

14 000,00

5 001,00

5 500,00

36

3

16 000,00

5 501,00

6 000,00

36

3

18 000,00

6 001,00

6 500,00

36

3

20 000,00

6 501,00

7 000,00

36

3

22 000,00

7 001,00

7 200,00

36

3

24 000,00

7 201,00

7 400,00

36

3 *

26 000,00

7 401,00

7 600,00

36

3 *

28 000,00

7 601,00

7 800,00

36

3 *

30 000,00

7 801,00

 

50

3 *

 

 

 

*  poręczycielami mogą być osoby mające powyżej 4 000,00 wkładów

 

Regulamin Udzielania Pożyczek w MPKZP

 uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów

 w dniu 26 lutego 2014 r.

tekst ujednolicony 01.02.2017

 

 

I Postanowienia ogólne

1. Decyzję ustalającą górną wysokość pożyczek udzielanych przez Kasę oraz warunki i okresy ich spłacania podejmuje Zarząd Kasy, z uwzględnieniem możliwości finansowych Kasy po zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Delegatów. Wszelkie zmiany w tym zakresie przyjmuje Uchwałą i ogłasza jako aneks do Regulaminu.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie udzielania świadczeń:

a) Wysokość pożyczki jest uwarunkowana wysokością wkładów zgodną z Uchwałą MPKZP i może wynosić od 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) do 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Udzielone pożyczki spłaca się maksymalnie w 36 miesięcznych ratach.

3. Pożyczka udzielana członkowi Kasy nie jest oprocentowana.

 

 II Składanie wniosków, poręczenia

1. Nowy wniosek można złożyć na 1 miesiąc przed końcem spłacenia poprzedniej pożyczki.

2. Wnioski o udzielenie pożyczek Zarząd Kasy rozpatruje raz w miesiącu, z uwzględnieniem terminów posiedzeń Zarządu Kasy i wymogów formalnych. W przypadku braku środków zostanie określony inny termin przyznania pożyczki.

3. Kolejnej pożyczki terminowej można udzielić dopiero po  spłaceniu pożyczki uprzednio pobranej.

4. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na  właściwym formularzu, stanowiącym załącznik do Regulaminu.

 5. Ustala się następujące zasady poręczeń:

a) w przypadku, gdy kwota pożyczki jest niższa lub równa od kwoty wkładów poręczenia nie są wymagane,

b) w przypadku, gdy kwota pożyczki nie przekracza 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) wymagane są dwa poręczenia,

c) w przypadku, gdy kwota pożyczki wynosi od 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) do 23 999,00 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) wymagane są trzy poręczenia,

d) w przypadku, gdy kwota pożyczki wynosi od 24 000,00 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) wymagane są trzy poręczenia z wkładami powyzej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

e) jeżeli różnica między wysokością pożyczki a wysokością  wkładów  nie przekracza 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) wymagane jest jedno poręczenie, nie zależnie od wysokości pożyczki,

f) poręczycielami nie mogą być członkowie Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej.

g) jedna osoba może być poręczycielem najwyżej dla trzech członków ubiegających się o pożyczkę.

 6. Pożyczkę uzupełniającą można otrzymać tylko jeden raz po spłaceniu przynajmniej połowy otrzymanej już pożyczki.

 

 

III Spłaty

1. Pożyczki podlegają spłacie w ratach i terminach ustalonych przy ich przyznawaniu, wynikających ze złożonego wniosku. Zarząd Kasy zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w sprawie przyznanej kwoty oraz warunków spłaty.

2. Członkowie MPKZP spłacają pożyczki w ratach miesięcznych na konto Kasy.

3. Członkowie MPKZP spłacają pozyczki systematycznie w miesięcznych ratach określonych we wniosku pod rygorem skreślenia z listy członków Kasy.

4. Zarząd Kasy na wniosek zadłużonego może odroczyć spłatę pożyczki na okres 3 (trzech) miesięcy, po uzyskaniu zgody poręczycieli.

4. Zarząd Kasy wstrzymuje wypłatę wkładów należnych poręczycielom skreślonym z listy członków Kasy w przypadkach, kiedy dłużnik, któremu poręczenia udzielili zadłużenia nie spłaca.

5. W razie skreślenia z listy członka MPKZP posiadającego zadłużenie na poczet zadłużenia przekazuje się wkłady członkowskie.

6. W przypadku nie wpłacania rat w trzech kolejnych miesiącach Zarząd MPKZP jest zobowiązany do wysłania powiadomienia do dłużnika jak i poręczycieli o braku terminowych wpłat.

7. Jeżeli zobowiązany do spłaty zadłużenia tego nie spłaca, Zarząd wzywa dłużnika na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza poręczycielom. W razie nie dokonania spłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie Zarząd ma prawo pokrycia zadłużenia proporcjonalnie z wkładów poręczycieli, oraz wpłatę uzupełniającą zadłużenie.

 a) wysyła się przypomnienie o spłacie na 1 miesiąc przed upływem terminu spłaty

b) po upływie terminu spłaty zadłużenia wysyła się 2 razy monit w okresie miesiąca z powiadomieniem poręczycieli o zadłużeniu

c) powiadomienie poręczycieli o potrąceniu zadłużenia

d) poręczyciel ustala z MPKZP formę spłat

8. W razie śmierci członka Kasy jego zadłużenia nie dochodzi się od poręczycieli.

9. Zadłużenie zmarłego członka MPKZP do wysokości  5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) umarza MPKZP z funduszu rezerwowego (odsetki od lokat i wpisowe). Pozostałą część zadłużenia pomniejszoną o potrącone wkłady członkowskie dochodzi się od spadkobierców.

10. W przypadkach, w których konieczne jest wniesienie powództwa do sądu o zapłatę pożyczki przeciwko członkowi Kasy i jego poręczycielom w imieniu i w interesie Kasy występuje upoważniony członek Zarządu lub inna umocowana przez Zarząd

 

 

IV Postanowienia końcowe

 1. Na pisemny wniosek zainteresowanego Zarząd Kasy może:

 a) udzielić pożyczki uzupełniającej

b) przyspieszyć termin przyznania pożyczki

c) zmienić zasady spłaty pożyczki (np. przejście na emeryturę, urlop wychowawczy,  bezrobocie itp.)

 2. Członkowie, którzy zostali skreśleni z listy członków na własne żądanie i wycofali swe wkłady decyzją Zarządu Kasy mogą być ponownie przyjęci do Kasy pod warunkiem złożenia deklaracji oraz wpłaceniu wpisowego członkowskiego.

3. Członek Kasy może wypłacić swoje wkłady tylko w przypadku  niezaciągniętego kredytu, bez konieczności rezygnacji z przynależności do Kasy .

4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem czy Statutem MPKZP Zarząd Kasy będzie podejmował decyzję kierując się przepisami prawa oraz opierając się na zasadach jawności działania i wzajemnej pomocy.

5. Członek Kasy może odwołać się od decyzji Zarządu Kasy do najbliższego Walnego  Zebrania Delegatów wnosząc odwołanie w formie pisemnej minimum na 14 dni przed terminem Walnego.

 

                                                                                                                      Za Zarząd

 

 Załącznik:

1. Wzór wniosku

2. Tabela wysokości pożyczek

 

 ______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Do Regulaminu Udzielania Pożyczek

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK OD DNIA 01.03.2014 r, OKRES SPŁATY 36 MIESIĘCY

 

WYSOKOŚĆ POŻYCZEK

WYSOKOŚĆ WKŁADÓW

ILOŚĆ ŻYRANTÓW

 

OD

DO

 

1 000,00 

 

100,00

2

1 500,00

101,00

200,00

2

2 000,00

201,00

500,00

2

3 000,00

501,00

1000,00

2

4 000,00

1001,00

1 500,00

2

5 000,00

1501,00

2 000,00

2

6 000,00

2001,00

2 500,00

2

7 000,00

2 501,00

3 000,00

2

8 000,00

3 001,00

3 500,00

2

9 000,00

3 501,00

4 000,00

2

10 000,00

4 001,00

4 500,00

2

12 000,00

4 501,00

5 000,00

3

14 000,00

5 001,00

5 500,00

3

16 000,00

5 501,00

6 000,00

3

18 000,00

6 001,00

6 500,00

3

20 000,00

6 501,00

7 000,00 

3*

22 000,00

7 001,00

7 200,00 

 3

24 000,00 

 7 201,00

7 400,00 

 3*

26 000,00 

7 401,00 

7 600,00 

3* 

28 000,00 

7 601,00 

7 800,00 

 3*

30 000,00 

7 800,00 

 

3* 

                                                        * - poręczycielami mogą być osoby mające powyżej 4 000,00 wkładów 

 

 

 

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl