MPKZP

 

Aneks nr 1/2018

 

 do Regulaminu MPKZP 

 

na podstawie Statutu MPKZP i przepisów Rozporządzenia R. M. Z dnia 19.12.1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych w zakładach pracy (Dz. U. Nr 100 poz. 502), Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o rachunkowości i pozostałych przepisów prawnych z późn. zm.

 

Dział IV

 

 

Pkt. 1.otrzymuje nowe brzmienie: 

 

Spłata pożyczki może być rozłożona maksymalnie na 36 miesięcznych rat
w zależności od wysokości pożyczki i rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki:


Tylko kwota 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) może być rozłożona maksymalnie na 50 miesięcznych rat.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01  kwietnia 2018 r.

 

 

 

R E G U L A M I N

 Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy

 Zapomogowo – Pożyczkowej  w Żorach

tekst ujednolicony z dnia 01.02.2017 r

 

I. Postanowienia wstępne.

 1. Podstawowym źródłem zasilania MPKZP w środki pieniężne są wkłady członkowskie wnoszone w formie comiesięcznych wpłat indywidualnych lub potrącane przez zakład pracy z list płac, listy zasiłków chorobowych lub zasiłków wychowawczych należnych członkowi MPKZP.

2. Zarząd MPKZP ustala:

- wysokość pożyczki

- warunki spłaty pożyczki

- kwotę wpisowego

- wysokość zapomóg losowo - zdrowotnych

3. Zarząd zbiera się na posiedzeniach raz w miesiącu w celu przyznawania pożyczek i rozpatrywania wniosków.

 

II. Uprawnieni do korzystania z pożyczek MPKZP

 1. Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Emeryci i renciści.

3. Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych.

 

III. Warunki udzielania pożyczek

1.   Pożyczki udzielane są na wniosek uprawnionego.

2.   Wnioski rozpatrywane są jeden raz w miesiącu.

3.   W przypadkach szczególnie uzasadnionych dany wniosek może być rozpatrzony poza kolejnością.

4.   Poręczycielami mogą być tylko członkowie Kasy. Jedna osoba może być poręczycielem najwyżej dla trzech członków ubiegających się o pożyczkę.

5.   Pożyczkobiorca i poręczyciele muszą być zatrudnieni na okres spłaty pożyczki.

6.   Pożyczkę można otrzymać po spłaceniu poprzedniej pożyczki.

7.   Pożyczkę uzupełniającą można otrzymać tylko jeden raz po spłaceniu przynajmniej połowy otrzymanej już pożyczki

8.   W przypadkach szczególnie uzasadnionych, osobom dotkniętym skutkami klęsk żywiołowych, pożyczki można przyznać:

- niezależnie od czasu jaki upłynął od daty pobrania poprzedniej pożyczki

- niezależnie od tego czy pożyczka poprzednia została spłacona

 

IV. Warunki spłaty pożyczki.

1. Spłata pożyczki do 30 000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) rozłożona może być na maksymalnie 36 miesięczne raty i rozpoczyna się od następnego miesiąca po otrzymaniu pożyczki.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, okres spłaty pożyczki może być przesunięty nie dłużej jednak niż o 3 miesiące.

3. Członkowie MPKZP spłacają pożyczki systematycznie w miesięcznych ratach określonych we wniosku pod rygorem skreślenia z listy członków Kasy

4. Niespłacona kwota pożyczki staję się natychmiast wymagalna w przypadku – porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę oraz rozwiązaniu umowy o pracę przez Pracodawcę z winy pożyczkobiorcy.

5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez winy pożyczkobiorcy:

a) nie powoduje to zmian warunków spłaty udzielonej pożyczki,

b) niespłacona pożyczka może być spłacana ratalnie przez pożyczkobiorcę za zgodą poręczycieli.

6. Korzystanie z urlopu wychowawczego, renty, emerytury nie zwalniają pożyczkobiorcy z obowiązku spłacania miesięcznych rat pożyczki.

7.   Emeryt i rencista może otrzymać pożyczkę w wysokości wkładów bez poręczycieli. 

 

V. Przepisy końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieprzewidzianych poszczególne przypadki każdorazowo rozpatruje Zarząd.

3. Zarząd MPKZP dokonywać będzie oceny zapisów regulaminu i nanosić ewentualne  zmiany.

 4. Regulamin wchodzi w życie 01.02.2017 roku.

 

                                                                                                          

                                                                                                                       Zarząd

© 2013-2021 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl